ระบบขอใบความประพฤตินักเรียนออนไลน์

การออกใบรับรองความประพฤติ นักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ที่จะได้รับใบรับรองความประพฤติจะต้องเป็นนักเรียนที่มีความพฤติ สุภาพ เรียบร้อย ปฏิบัติตนถูกต้องตามกฏระเบียนของโรงเรียน
สามารถขอใบรับรองได้ที่ : คลิก