เปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เวอร์ชั่น 2.2.0