ข้อมูลวีดีโอ

 • [title]

คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ

หมวด: การศึกษา

เอกสารประกอบการเรียน: PDF icon Math7.pdf

คงเหลือ: 300

เนื้อหา

รวมตะลุยโจทย์ทั้งหมด 30 ข้อ

 • โจทย์ข้อที่ 1 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ตรีโกณมิติกับมุม 3 เท่าของ
 • โจทย์ข้อที่ 2 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ วงกลมและเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลา
 • โจทย์ข้อที่ 3 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  เลขยกกำลังและ ลอการิทึม
 • โจทย์ข้อที่ 4 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ลอการิทึมและการแก้สมการหาค่าตัวแปร 
 • โจทย์ข้อที่ 5 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ เมตริกซ์ การแก้ปัญหาด้วยการใช้ไมเนอร์ และอินเวอร์สของแอดจอยส์
 • โจทย์ข้อที่ 6 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวเลขจากเซตที่กำหนดให้
 • โจทย์ข้อที่ 7 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ค่ามาตรฐานและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • โจทย์ข้อที่ 8 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ อนุพันธ์อันดับหนึ่งและฟังก์ชันประกอบ 
 • โจทย์ข้อที่ 9 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความชัน และค่าสูงสุดสัมพัทธ์
 • โจทย์ข้อที่ 10 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  ลิมิตของฟังก์ชันที่เกิดจากอนุกรม
 • โจทย์ข้อที่ 11 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  เศษที่เหลือจากการหารตัวเลข
 • โจทย์ข้อที่ 12 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  ความน่าจะเป็นที่เกิดจากการสุ่มตัวเลขจากสมาชิกของเมตริกซ์
 • โจทย์ข้อที่ 13 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ เซ็ตของจำนวนเต็มบวกและลบ แล้วหาจำนวนสมาชิกของอีกเซตแบบมีเงื่อนไข
 • โจทย์ข้อที่ 14 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  ค่าดิเทอร์มิแนนท์ ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชั่น
 • โจทย์ข้อที่ 15 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ลอการิทึมและการแก้สมการที่ต้องใช้คุณสมบัติของลอการิทึม
 • โจทย์ข้อที่ 16 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  สมการไฮเพอร์โบลาและสมการวงรี
 • โจทย์ข้อที่ 17 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  อสมการ และการแก้สมการที่ต้องใช้ความรู้เรื่องตรรกศาสตร์
 • โจทย์ข้อที่ 18 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  การอินทิเกรท ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง สมการเส้นตรง
 • โจทย์ข้อที่ 19 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นตรง 2 เส้นขนานกัน
 • โจทย์ข้อที่ 20  สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ การอินทิเกรทและอนุพันธ์อันดับที่1 และ 2
 • โจทย์ข้อที่ 21 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ การตรวจสอบลิมิตของลำดับ และอนุกรม
 • โจทย์ข้อที่ 22 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทล์ จากตารางพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ
 • โจทย์ข้อที่ 23 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ การจัดรูปตรีโกณมิติที่ยกกำลัง 4 
 • โจทย์ข้อที่ 24 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ลิมิตของลำดับที่เกิดจากการจัดรูปที่ยาก
 • โจทย์ข้อที่ 25 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ การบวกกันของเมตริกซ์ ทรานสโพส ค่าสัมบูรณ์และวิธีการแก้สมการ
 • โจทย์ข้อที่ 26 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ลำดับเรขาคณิตและลำดับเลขคณิต และการแก้สมการหาจำนวนข้อมูล
 • โจทย์ข้อที่ 27 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ฟังก์ชันและการอินทิเกรทจำกัด 
 • โจทย์ข้อที่ 28 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและอินเวิร์สของฟังก์ชัน
 • โจทย์ข้อที่ 29 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยมและพิสัย
 • โจทย์ข้อที่ 30 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ลำดับเรขาคณิต และอนุกรม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-26 01:10
2018-09-20 01:06
2018-08-03 01:07
2018-01-18 01:05
2017-11-19 01:06
2017-10-17 01:05
2017-10-12 01:06
2017-10-13 01:05
2017-10-12 01:06