ข้อมูลวีดีโอ

GAT เชื่อมโยง

หมวด: การศึกษา

เอกสารประกอบการเรียน: PDF icon GATT3681T001.pdf

คงเหลือ: 300

เนื้อหา

ข้อสอบ GAT เชื่อมโยงเป็นข้อสอบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ , การเขียนเชิงวิเคราะห์ ,การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยจะมีบทความมาให้นักเรียนอ่านคิดวิเคราะห์จำนวน 2 บทความและใช้เวลาในการทำข้อสอบจริงในห้องสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

  • ชั่วโมงที่ 1 - ปูพื้นฐานความรู้ว่าข้อสอบ GAT เชื่อมโยงคืออะไร และมีสัญลักษณ์อะไรบ้างที่ควรรู้
  • ชั่วโมงที่ 2 ถึง 3 - ฝึกวิเคราะห์ประโยคและข้อความ โดยเริ่มจากง่ายไปยาก
  • ชั่วโมงที่ 4 ถึง 5 - ฝึกวาดแผนภูมิ (Mind Map) จำนวน 10 ตัวอย่าง + ฝึกวิธีการแปลงแผนภูมิ  เป็นรหัสคำตอบ + ฝึกวิธีการฝนดินสอสองบีลงในกระดาษคำตอบ
  • ชั่วโมงที่ 6 ถึง  9 - ฝึกทำบทความย่อยที่ อ.จวง แต่งขึ้นมาจำนวน 23 บทความย่อย โดยเริ่มจากง่ายไปยาก
  • ชั่วโมงที่ 10 ถึง 12 - ฝึกทำบทความยาวแนวข้อสอบจริงที่ อ.จวง แต่งขึ้นมาจำนวน 3 บทความยาว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-26 01:10
2018-12-20 01:09
2018-09-20 01:06
2018-09-07 01:06
2018-08-28 01:06
2018-08-03 01:07
2018-03-15 01:04
2018-02-27 01:05
2017-12-23 01:06
2017-10-17 01:05
2017-10-17 01:05
2017-10-17 01:05
2017-10-17 01:05
2017-10-12 01:06
2017-10-13 01:05

หน้า