ข้อมูลวีดีโอ

[title]
คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ
หมวดหลัก : การศึกษา
คงเหลือ : 294
[field_borrow_button]
เนื้อหา

รวมตะลุยโจทย์ทั้งหมด 30 ข้อ

โจทย์ข้อที่ 1 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ตรีโกณมิติกับมุม 3 เท่าของ
โจทย์ข้อที่ 2 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ วงกลมและเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลา
โจทย์ข้อที่ 3 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  เลขยกกำลังและ ลอการิทึม
โจทย์ข้อที่ 4 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ลอการิทึมและการแก้สมการหาค่าตัวแปร 
โจทย์ข้อที่ 5 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ เมตริกซ์ การแก้ปัญหาด้วยการใช้ไมเนอร์ และอินเวอร์สของแอดจอยส์
โจทย์ข้อที่ 6 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวเลขจากเซตที่กำหนดให้
โจทย์ข้อที่ 7 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ค่ามาตรฐานและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โจทย์ข้อที่ 8 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ อนุพันธ์อันดับหนึ่งและฟังก์ชันประกอบ 
โจทย์ข้อที่ 9 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความชัน และค่าสูงสุดสัมพัทธ์
โจทย์ข้อที่ 10 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  ลิมิตของฟังก์ชันที่เกิดจากอนุกรม
โจทย์ข้อที่ 11 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  เศษที่เหลือจากการหารตัวเลข
โจทย์ข้อที่ 12 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  ความน่าจะเป็นที่เกิดจากการสุ่มตัวเลขจากสมาชิกของเมตริกซ์
โจทย์ข้อที่ 13 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ เซ็ตของจำนวนเต็มบวกและลบ แล้วหาจำนวนสมาชิกของอีกเซตแบบมีเงื่อนไข
โจทย์ข้อที่ 14 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  ค่าดิเทอร์มิแนนท์ ค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชั่น
โจทย์ข้อที่ 15 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ลอการิทึมและการแก้สมการที่ต้องใช้คุณสมบัติของลอการิทึม
โจทย์ข้อที่ 16 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  สมการไฮเพอร์โบลาและสมการวงรี
โจทย์ข้อที่ 17 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  อสมการ และการแก้สมการที่ต้องใช้ความรู้เรื่องตรรกศาสตร์
โจทย์ข้อที่ 18 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้  การอินทิเกรท ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง สมการเส้นตรง
โจทย์ข้อที่ 19 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นตรง 2 เส้นขนานกัน
โจทย์ข้อที่ 20  สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ การอินทิเกรทและอนุพันธ์อันดับที่1 และ 2
โจทย์ข้อที่ 21 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ การตรวจสอบลิมิตของลำดับ และอนุกรม
โจทย์ข้อที่ 22 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทล์ จากตารางพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ
โจทย์ข้อที่ 23 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ การจัดรูปตรีโกณมิติที่ยกกำลัง 4 
โจทย์ข้อที่ 24 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ลิมิตของลำดับที่เกิดจากการจัดรูปที่ยาก
โจทย์ข้อที่ 25 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ การบวกกันของเมตริกซ์ ทรานสโพส ค่าสัมบูรณ์และวิธีการแก้สมการ
โจทย์ข้อที่ 26 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ลำดับเรขาคณิตและลำดับเลขคณิต และการแก้สมการหาจำนวนข้อมูล
โจทย์ข้อที่ 27 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ฟังก์ชันและการอินทิเกรทจำกัด 
โจทย์ข้อที่ 28 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและอินเวิร์สของฟังก์ชัน
โจทย์ข้อที่ 29 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยมและพิสัย
โจทย์ข้อที่ 30 สรุปพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ลำดับเรขาคณิต และอนุกรม