ข้อมูลวีดีโอ

[title]
GAT เชื่อมโยง
หมวดหลัก : การศึกษา
คงเหลือ : 295
[field_borrow_button]
เนื้อหา

ข้อสอบ GAT เชื่อมโยงเป็นข้อสอบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ , การเขียนเชิงวิเคราะห์ ,การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยจะมีบทความมาให้นักเรียนอ่านคิดวิเคราะห์จำนวน 2 บทความและใช้เวลาในการทำข้อสอบจริงในห้องสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ชั่วโมงที่ 1 - ปูพื้นฐานความรู้ว่าข้อสอบ GAT เชื่อมโยงคืออะไร และมีสัญลักษณ์อะไรบ้างที่ควรรู้
ชั่วโมงที่ 2 ถึง 3 - ฝึกวิเคราะห์ประโยคและข้อความ โดยเริ่มจากง่ายไปยาก
ชั่วโมงที่ 4 ถึง 5 - ฝึกวาดแผนภูมิ (Mind Map) จำนวน 10 ตัวอย่าง + ฝึกวิธีการแปลงแผนภูมิ  เป็นรหัสคำตอบ + ฝึกวิธีการฝนดินสอสองบีลงในกระดาษคำตอบ
ชั่วโมงที่ 6 ถึง  9 - ฝึกทำบทความย่อยที่ อ.จวง แต่งขึ้นมาจำนวน 23 บทความย่อย โดยเริ่มจากง่ายไปยาก
ชั่วโมงที่ 10 ถึง 12 - ฝึกทำบทความยาวแนวข้อสอบจริงที่ อ.จวง แต่งขึ้นมาจำนวน 3 บทความยาว