ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฝรั่งคลั่งผี

หมวดหลัก: วรรณกรรมแปล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวมบทความจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ฮินดู หรือศาสนาผี โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน มานุษยวิทยา มาวิเคราะห์ร่วมกัน เป็นการมองศาสนา ขบคิด เพื่อก่อเกิดปัญญา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-28 01:10
2018-12-24 01:09
2018-11-24 01:08
2018-11-19 01:12
2018-11-15 01:09
2018-11-09 01:10
2018-11-07 01:09
2018-11-07 01:09
2018-09-18 01:06
2018-09-18 01:06
2018-09-08 01:05
2018-09-08 01:05
2018-08-23 01:05
2018-08-22 01:07