ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระโมคคัลลานะ

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พระโมคคัลลานะ...เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์ คู่กับพระสารีบุตร ผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวา ซึ่งเป็นเอกทัคคะในด้านผู้มีปัญญา ดำเนินเรื่องสนุกสนาน ตื่นเต้น กับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ พร้อมกับความกลมกล่อมของธรรมะที่ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-09-07 01:07
2017-09-07 01:07