ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง: ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ / ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอ วิธีการทำโครงงาน การประเมินผล และตัวอย่างโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะ การประกวดตั้งแต่ปี 2548-2551

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-21 01:05
2019-02-09 01:07
2018-12-29 01:10
2018-12-20 01:09
2018-12-09 01:08
2018-12-06 01:07
2018-11-17 01:10
2018-11-09 01:10
2018-11-09 01:10
2018-09-20 01:06
2018-09-11 01:06
2018-09-08 01:05
2018-08-23 01:05
2018-08-23 01:05
2018-05-26 01:06

หน้า