ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การผลิตพืชผัก 20501-2201
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : มณฑา ลิมปิยประพันธ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

กรรมการการอาชีวศึกษา โดยเนื้อหารายละเอียดจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชผักโดยยึดหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เป็นสำคัญ เนื้อหาในเล่มจัดทำไว้ 7 บท
ได้แก่ บทที่ 1 ความสำคัญและการตลาดพืชผัก บทที่ 2 มาตรฐานการผลิตผักตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) บทที่ 3 การจำแนกประเภทของพืชผัก บทที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผัก
บทที่ 5 การวางแผนปลูก การปลูก และการดูแลรักษา บทที่ 6 การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และบทที่ 7 การจัดจำหน่าย การทำบัญชี
และการศึกษาการปลูกผักบางชนิด พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัด แบบทดสอบและใบงานท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ